1661 Lola Tinto Amatista VS Sagitarious.

1661 Lola Tinto Amatista VS Sagitarious.